Job openings

DIT IS ONS

Privacy Statement

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina vertellen wij u welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en de diensten van CodeOwners BV.
Door onze website en diensten te gebruiken, geeft u aan dat u het privacybeleid van Codeowners BV accepteert. Codeowners BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Codeowners BV maakt op haar website geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, kunnen wij deze berichten bewaren. Wij zullen uw gegevens echter niet gebruiken voor andere doeleinden dan het verwerken van uw e-mail of bericht, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Indien u gebruik maakt van onze diensten en wij u een aanbieding moeten doen, zullen wij u om de volgende informatie vragen.

volledige naam
geslacht
bedrijfsnaam, bedrijfsadres, telefoonnummer en e-mailadres
Wij vragen u om deze gegevens om u als ‘contactpersoon’ aan te maken, zodat wij u een gepersonaliseerde offerte kunnen toesturen die eventueel gevolgd kan worden door een gepersonaliseerde bestelling en een levering. Zodra blijkt dat uw offerte geen bestelling wordt, wordt uw offerte gearchiveerd. Eenmaal per jaar worden alle contactpersonen die in de 3 voorgaande jaren niet gebruikt zijn uit ons systeem verwijderd.

Eventuele afleverbonnen en verkoopfacturen waarop uw contactgegevens vermeld staan, worden bewaard conform de wettelijke voorschriften ter zake.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Codeowners BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@codeowners.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Codeowners BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Codeowners BV verstrekt, na ontvangst van uw uitdrukkelijke toestemming, uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Codeowners BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en met ons privacybeleid voorkomen wij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. U kunt ook contact met ons opnemen als u vragen heeft over dit privacybeleid:

Codeowners BV
Minderbroederssingel 32
6041 KK Roermond
contact@codeowners.nl

Deze privacyverklaring wordt regelmatig aangepast; het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

We create robust, maintainable code that supports future improvements and guide startups and scale-ups in their journey towards being highly efficient purpose-driven companies. 

SOFTWARE

SaaS Platforms & Portals
External API Integrations
Software Engineering
IoT Engineering

CLOUD

Cloud Engineering
Amazon Web Services (AWS)
Terraform (IaaC)
Serverless Framework

SERVICES

Agile Process Modelling
Code Qualification
R&D services
Consultancy & Advice
Integration Services